ارشيف

آقای گنجی دنبال چیست؟

آقای گنجی در حقیقت دنبال چیست؟ مبارزه‌ با رژیم فاشیستی
مذهبی؟ یا در قالب مبارز ضد رژیم اسلامی و مخالفت با آن رژیم با زرنگی خاص خود با
گوشت و استخوان دارد از آن دفاع میکند
. ایشان با فلسفه‌ بافیهیا و سفسطه‌هایش میخواهد ذهنیت خواننده‌ را از ماهیت
نوشته‌ها و پیامهایش منحرف سازد اما به‌ عقیده‌ بنده‌ دیگر حنای ایشان آنچنان رنگ
باخته‌ است که‌ خود نیز نوشته‌هایش را بادیده‌ شک و گمان مینگرد
. ایشان در بسیاری از نوشته‌هاش داشتن بمب اتم را حق مسلم ایران میداند زیرا بسیاری
از کشورها دارای چنین بمب ویرانگری هستند، اما گنجی هرگز این سوال بسیار ساده‌ را
پاسخ نداده‌اند که‌ آیا کشورهای دارای سلاح هسته‌ای که‌ من نیز معتقدم نباید داشته‌
باشند ، هیچ ملتی را به‌ نابودی و پاک کردن هیچ کشوری را از صفحه‌ روزگار تهدید
کرده‌اند؟ اما ایشان در مورد کردها نیز نظراتی همچون اسلاف خود داشته‌و هیچ فرقی
با سلطنت طلبان و دیگر گروههای مطلقگرا و مرکز گرا ندارد
. اگرچه‌ روزگاری او را یک مبارز مدنی میپنداشتم اما اینک او نیز با گرم شدن جو
روزگار از لاک خود بیرون آمده‌ و به‌ مانند همه‌ شوینیستها، کردها را تجزیه‌ طلب
خطاب میکند
!

در مقابل این عناوین منسوخ و فرسوده‌ و به‌ تاریخ
سپرده‌ شده‌ باید گفت، نه‌خیر آقای گنجی ما تجزیه‌ طلب نیستیم
. زیرا کوردستان تنها مال کردهاست و سرزمین اجدادی آنهاست، اگر روزی بنا شد داعیه‌ی
دولت کردی داشته‌ باشیم آنوقت کردها تجزیه‌ طلب نبوده‌ و نیستند بلكه‌ آنان در
سرزمین مادریشان حکومت ملی خود را بنا نهاده‌اند
. تجزیه‌ طلب را به‌ غلت شوینیستها چماق سرکوب ملتها قرار دارده‌ و در حالیکه‌ نیک
میدانند که‌ بکار بردن چنین واژه‌ی هیچ پایه‌ی منطقی نداشته‌ و ندارد
. تجزیه‌ طلب را باید به‌ فارسهای کرمان و اصفهان و شیراز نسبت داد اگر روزی
خواستند از ایران جدا شوند
.
چطور
ممکن است ملتی در خاک و زادگاه‌ نیاکان خود خواهان بر پایی دولت ملی گردد و اورا
تجزیه‌ طلب نامید؟

اما
آقای گنجی و همفکرانش بهتر است به‌ این واقعیت اعتراف کنند که‌ در مقابل چنین
ادعاهایی که‌ کاملا واهی و بیمعنا میماند این شماهستید که‌ به‌ عنوان اشغالگر سرزمین
کردستان باید روزی بار و بنه‌ خود را جمع کرده‌ و کردستان و دیگر سرزمینهای اشغالی
را به‌ صاحبان اصلی آن سرزمینها وا گذارید
. دیر یا زود و یقینا با چنین تفکرات عظمت طلبانه‌ و شوینیستی شماها زودتر از
آنچه‌ شما میپندارید کردستان از چنگال اشغالگران آزاد خواهد شد و شما نیز دیگر از
این بابت خیالتان راحت و آسوده‌ میگرددو آنگاه‌ میتوانید به‌ مسائل دیگری پرداخته‌وه‌
تئوریهای من درآوردی و کوچه‌بازاری خود را در جایی دیگر مصرف نمایید
.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا