اخبار

پیام جنبش استقلال طلبان کوردستان بە جنبش مبارزه عربی برای آزادی الاحواز (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز‎)

موفقیت جنبش الاحواز را میتوان در مواضع رژیم ایران بە نسبت این جنبش جستجو کرد، ترور رهبران الاحوازی، نقشەهای شوم ربودن ، دستگیری و زندانی کردن رهبران جنبش، همگی نشان از این دارند کە رژیم ایران در جهت تضعیف این جنبش آمادە است تا در سطح جهانی هزینە بپردازد، چون نیک میداند کە دشمنان جدی ،حقیقی و واقعی رژیم همان جنبشهای استقلال طلب ملل غیر فارس هستند.

رژیم ایران اینگونە تصور میکرد کە با حذف رهبران الاحوازی، میتواند جنبش الاحواز را ریشەکن کند، اما این جنبش چنان در میان ملت عرب الاحوازی ریشە دوانیدە است کە خشکاندنش دیگر محال است و خیالی خام و باطل.

٢١ سال مبارزە مستمر ، متداوم و جدی شما را ارج مینهیم و در برابر شهدای راه آزادی ملل غیر فارس جهت استقلال کوردستان، الاحواز، بلوچستان،آذربایجان جنوبی، کاسپین، ترکمن، قشقایی و… سر تعظیم فرود می آوریم.

جنبش استقلال طلبان کوردستان صمن تبریک بیست و یک سال مبارزە در راه آزادی و استقلال الاحواز ،اعلام میدارد: کە بعنوان همپیمان و پشتیبان در کنارتان هستیم و تا آزادی خاک ملل غیر فارس از چنگال رژیم ایران برای لحظەای از مبارزە دست بر نخواهیم داشت.

در چنین شرایطی کە منطقە خاورمیانە آبستن تغیراتی اساسیست، تشکیل ائتلافی منسجم و جدی از ملل غیر فارس، امری فوری ،ضروری و لازم است و ما بعنوان جنبش استقلال طلبان کوردستان در راه تشکیل این ائتلاف، جدی،پیگیر و آمادە هستیم.

در پایان یک بار دیگر صمن محکوم کردن جنیاتهای رژیم تروریست و تروریست پرور ایران ، آزادی رهبران در بند الاحوازی در زندانهای دانمارک و هلند(( حبیب جبر،یعقوب حر التستری، عیسی مهدی الفاخر و ناصر جبر)) را از سران اتحادیە اروپا و کشورهای باورمند بە دمکراسی و حقوق بشر را خواستاریم و همچنین از دولت سوئد نیز،انتظار داریم کە از حبیب اسیود کە اکنون در زندانهای قرون وسطایی رژیم ایران زیر شکنجە و اعترافات اجباری قرار گرفتە است، بعنوان یک شهروند سوئدی دفاع کردە و در راه آزادی ایشان گام بردارند.

جنبش استقلال طلبان کوردستان
٢٨ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی
٨ی سەرماوەز 2720 کوردی
٨ آذر ١٣٩٩ خورشیدی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا