ارشيف

دولت المان حکم اعدام پنج نفر عرب احوازی را محکوم وخواهان متوقف شدن احکام اعدام در احواز شد

به گزارش خبر رسیده از بخش زنده تلوزیون دویچه وله فارسی مارکوس لونینگ مسول حقوق بشر وزارت امور خارجه المان روز پنجشنبه 2013/01/24 با انتشار بیانیه ای خواستار لغو فوری پنج نفر عرب خلفیه ( رامشیر) شد.

 به گفته  مسئول حقوقبشر دولت آلمان احکام اعدام در پیمحاکماتی غیرشفافصادر شدهاند وتایید این احکام شبههبرانگیز, از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی در تناقض آشکار با مبانی دولت قانونمدار بوده و بیانگر تحقیر انسان است و بههیچوجه قابل پذیرش نیست.

در این بیانیه لونینگ  تصریح کرد که این افراد بطور مسالمتآمیز تنها برای تحققحقوق فرهنگی و سیاسیخود فعالیت کرده اند وحتی شکایت از این افراد غیر قابل قبول است وقوه قضاییه با صدور این احکام حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری  اسلامی را زیر پا نهاده است و ایران بجای  سرکوب شهروندان خویش باید از  حقوق انها دفاع کند.

به گزارشهای رسیده اکثر احزاب وجنبشهای مقاوم در خارج ازاحواز اشغالی دست به تظاهرات علیه این اعدامها زده ونیز اکثر سازمانهای حقوق بشری این عمل غیر انسانی دولت اشغال گر فارس را تقبیح و خواستار متوقف ساختن این عمل غیر انسانی شدند.

http://www.dw.de/
HYPERLINK “http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”دولت HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”آلمان HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”خواهان HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”لغو HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”حکم HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”اعدام HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”شهروندان HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”عرب HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”ایرانی HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”- HYPERLINK
“http://www.dw.de/
دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”شد HYPERLINK “http://www.dw.de/دولتآلمانخواهانلغوحکماعدامشهروندانعربایرانیشد/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf”/a-16549140?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا