ارشيف

درخواست از مدافعین حقوق بشر وهمه وجدانهای بیدار

هر روز که میگذرد ماهیت وچهره واقعی مزدوران
اطلاعات که تحت عنوان محلل سیاسی وخبرنگاردر رسانه ها ظاهرمی شوند، روشن ترشده ومی
شود.در لینک ذیل از نقش  پرس تی وی در
ایجاد زمینه برای جنایتهای رژیم علیه زندانیان فرهنگی وسیاسی وابسته به پنج ملت
غیر فارس، خاصتا بسترسازی پرس تی وی برای اعدام جوانان وفعالان فرهنگی عرب مشهود
بوده وهست.

وابستگان به ماقیای تبلیغاتی اطلاعات رژیم چه
بصورت فردی (مثل سید امیرموسوی ومحمدصادق حسینی وابستگان فیلق القدس …)وچه بصورت
جمعی مثل پرس تی وی همگی مزدوران باند اطلاعاتی وامنیتی رژیم هستند. ماموریت این
شرکاء جرم وجنایت به دوشکل ولی با یک مشرب است،اشخاصی مثل سید امیرموسوی ومحمد
صادق حسینی بعنوان تحلیل گر وخبرنگار با دو ماموریت یکی تجسسی ودیگری حضور درجلوی
دوربین رسانه ها عربی عمل نموده، وجه دروغین ومنزهی از رژیم جنایت کارارائه می
دهند .

آینگونه افراد که شرف خود را به ثمن بخس با رژیم
جنایتکار ایران به معامله گذاشته و با سوء استفاده از کسوت خبرنگاری ومحلل سیاسی
جلوی دوبین ظاهروبا تحلیل دروغین  چهره ای منزه
ازجنایتکاران ارائه میدهند، شبیه همان فواحش زیبا روئی هستند که ازآنان برای تبلیغ
جنسی گندیده وبدبواستفاده می کنند.

پرس تی وی که بطور سازمانی توسط وزارت اطلاعات
وبا پوشش خبرگزاری تاسیس شده،تا کنون نقش اساسی در جنایتها داشته وبا بردن
دوربینهای فیلم برداری به دخمه ها وشکنجه گاهها مخوف اطلاعات احوازواخذ اقرارهای
مهندسی شده وپخش آن قبل از محاکمات صوری، اقدام به زمینه سازی برای اعدام جوانان
عرب ،کورد،بلوچ وترک و…نموده است.

نظر به
عملکرد ضد بشری وشریک جرم بودن نامبردگان(سید امیر موسوی ومحمد صادق الحسینی و..)
درتوجیه ودفاع از جنایتهای رژیم علیه بشریت، خصوصا مشارکت ومباشرت پرس تی وی در
ضبط اقراراتی که تحت شکنجه گرفته شده وپخش تلویزیونی آن قبل ازاثبات جرم در
دادگاههای بی طرف، همچنین ایجاد ماهها رعب و وحشت واسترس برای خانواده ها، خصوصا
پدر ومادرها و کودکان خرد سال ،قطعا نقش اساسی نامبردگان وکانال پرس تی وی ومشارکت
مستقیم درتدارک و ایجاد زمینه اعدامهای انجام شده عملی مجرمانه ومحرزمی باشد،با
بذل توجه به تایید احکام اعدام اخیرعلیه  پنج
جوان وفعال فرهنگی عرب خلفیه احواز، قطعا شریک جرم بودن پرس تی وی ومرتبطین با آن
کانال (تیمور موسوی ومحمد صادق حسینی و..)غیر قابل انکار است.

اگر سازمانها وفعالین محترم حقوق بشر در یک
اقدامی منظم وسریع مشارکت پرس تی وی و وابسته های تبلیغاتی رژیم را درخلق وتوجیه
جنایت علیه بازداشت شدگان،اعدام شده ها ودر انتظار اعدام را به گوش جهانیان وسازمانهای
بین المللی رسانده وشکوائیه ای تقدیم محاکم بین المللی کنند،قطعا کمک شایانی برای
نجات بشریت بعمل خواهند آورد،ضمنا برای ترویج وتقویت مبانی حقوق بشر وترسیخ اخلاق
وصداقت درخبر رسانی، قطع رابطه خبرگزاریها 
با بستر سازان جنایت ومزدوران تبلیغاتی رژیم را خواستار شوید.اکیدا چنین
اقدام مهم وانسانی در سجل تاریخی شما فعالان محترم حقوق بشر ثبت خواهد شد.

لطفا به یک نمونه از مشارکت پرس تی وی در زمینه
چینی جنایتهای رژیم در این فیلم توجه فرمائید.

http://www.iranglobal.info/node/16082

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا