مقاله ها

جوابی کوتاه به بیانیه مداخله گرانه جبهه ملی ایران در عراق

ابو محمد المحمراوی

گر خود طبیب بودی سرخود دوا نمودی

جبهه ملی در بیانیه اخیر(16تیرماه 93) خود خطر تجزیه عراق را ناشی از سیاست یکطرفانه و فرقه ای مالکی و عدم دخالت دادن دیگر اقوام و مذاهب غیر شیعی در قدرت و اداره عراق دانسته ونسخه ای مداخله گرانه برای عراق می پیچد. این درحالی است که جبهه ملی از لحظه تشکیل و تنظیم مرام واساسنامه با زیربنائی نژادپرستانه اهداف پست اندیشانه خود را دنبال کرده وآتش بیار تنور مهلکه هویتهای دهها میلیون غیر فارس بوده، عرب ستیزی و کورد ستیزی وترک ستیزی و…را سرلوحه خود قرار داده ومی دهد و با وقاحت تام وغیر انسانی خون هزاران غیر فارس را مباح کرده، عناصرشان هنگام قدرت همانند احمد مدنی جنایتهای خون باری علیه مردم عرب محمره(خرمشهرجعلی) و کردستان مرتکب شدند وهرگاه از قدرت رانده شده اند همه قدرت گفتار و نوشتار خود را صرف بستر سازی پست نژادپرستانه و برتری فارسیسم بر دهها میلیون غیر فارس کرده اند.

این قماش پست اندیش و خون آشام هر چند با پهلوی ها مقبور و رژیم فعلی اختلاف نظر داشته اند ولی در نژادپرستی با هر دو رژیم هم نظرند، از همه عملکرد رژیم انتقاد می کنند اما در قتل و غصب و غارت و نابودی هویت ملی غیر فارسها با رژیمهای حاکم مستقیما و مباشرتا شریک جرم بوده یا مشوق رژیمها و گاها نقش اطلاعاتی ها را علیه غیر فارسها اعمال کرده اند، در قبال کشتار و اعدام غیر فارسها توسط رژیم نقش موید و توجیه گر یا با چراغ خاموش و همراه با کتمان خبر گذشته اند. وحشی ترین اقدام این نژادپرستان پست اندیش را می توان در تائید محرومیت دهها میلیون کودک غیر فارس از تحصیل به زبان مادری وتحمیل زبان فارسی به کودکان معصوم غیر فارس را دید.

صرف نظر از عدم حسن نیت جبهه ملی در بیانیه و نسخه پیچی برای عراق، این جبهه توصیه هائی به حکومت عراق می کنند که خودشان چه در قدرت و چه بیرون از قدرت علما و عملا به آن اعتقادی نداشته و برنمی تابند. با مراجعه به سوابق عملی و نوشتاری واساسنامه شان تضاد و تناقضشان نه تنها با بیانیه شان بلکه با انسانیت و حقوق بشر محرز است. کافی است به بیانیه های چندسال اخیرشان که هنوز جوهرش خشک نشده نگاهی بیندازید(( بیانیه علیه اتحاد دو حزب کورد دمکرات وکومله، اعتراض سرکرده قبلی جبهه ملی به محمد خاتمی در مورددادن مجوز محدود برای انتشار چندمجله به زبان غیرفارسی، اعتراض سرکرده هایشان خصوصا کورش زعیم به بی بی فارسی بعلت مشارکت تنی چند از غیر فارسها خصوصا عرب در برنامه پرگار، مصاحبه ها، سخنرانی ها و مقاله نویسانشان همگی و با وقاحت افکار وحشیانه نژادپرستی را ترویج و روح کراهیت غیر انسانی را علیه غیر فارسها و در بستر اساسا مسموم کاشته و می کارند. اعضای جبهه ملی در طول عمر 36 ساله رژیم فعلی بارها به عدم اجرای موادی از قانون اساسی معترض بودند اما به عدم اجرای مواد 15 و 19 که به جزئی از حقوق غیر فارسها تعلق دارد و هرگز هم اجراء نشده کوچکتری سخن واعتراضی بیان نکردند.

اکنون جبهه ملی در بیانیه ای ضمن نصیحت رژیم ایران فقط  به عدم دخالت نظامی در عراق ونه ساسی اطلاعاتی و با اشک تمساح ریختن نسخه پیچی مداخله گرانه پیچانده، مالکی را بعلت عدم دخیل کردن اقوام و پیروان سایر مذاهب در قدرت و تصمیم گیری مورد اعتراض ومقصر دانسته اند، خواستار کناره گیری وی می شوند، این درحالی است که جبهه ملی و نوچه های خروجی از رحمش مثل پان ایرانیسم و نهضت آزادی چه در قدرت و چه بعد از طردشان تاب چنین نصایح برای خود و رژیم در رابطه با جزئی از حقوق غیر فارسها و غیر شیعه را نداشته و بر نمی تابند خون هزاران غیر فارس را ریخته یا توجیه کرده اند و برای اهداف نژادپرستانه و وحشیانه ضد بشری خویش از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا